truck gps tracker

คุณสมบัติ

Smiley face
ความยืดหยุ่นในการใช้งานช่อง I/O สูงสุด
นำเสนอการกำหนดค่าช่องเชื่อมต่อที่มีความโดดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย
Smiley face
อินเตอร์เฟส CAN bus
มีอินเตอร์เฟส CAN bus ซึ่งสามารถอ่านข้อมูล CAN ของยานพาหนะรุ่นต่าง ๆ
1
มัลติฟังก์ชั่น
ซัปพอลใช้กล้องถ่าย เซนเซอร์ระดับน้ำมัน/อุณหภูมิ RFID/iButton ลำโพง ไมโครโฟน ๆๆ
screen
การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ เช่น ความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่การหยุดทำงาน การเร่งความเร็ว/การเบรกอย่างรุนแรงและอื่น ๆ

ใช้งานได้กับ

T633L-1

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด 106 มม. x 24.5 มม. x 70 มม.
น้ำหนัก 190 กรัม
แหล่งจ่ายพลังงาน DC 11.4–36 V/1.5 A
แบตเตอรี่สำรอง 400 mAh/3.7V
การใช้พลังงาน กระแสไฟฟ้าในโหมดสแตนโบาย: 11 mA
อุณหภูมิในการทำงาน 20°C ถึง 55°C (ปกติ-อุณหภูมิแบตเตอรี่)
-5°C ถึง 75°C (สูง-อุณหภูมิแบตเตอรี่)
ความชื้นในการทำงาน 5% ถึง 95%
ชั่วโมงการทำงาน 45 ช่วงโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
4 ช่วงโมงในโหมดปกติ
หลอดไฟสัญญาณ LED หลอดไฟสีเขียวแสดงสัญญาณ GSM
หลอดไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณ GPS
เซนเซอร์ มาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่นและแจ้งเตือนการตรวจจับการลากจูง)
หน่วยความจำ บัฟเฟอร์ 8 MB
ปุ่ม/สวิทช์ ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม (สำหรับส่งข้อความ SMS หรือการอัดเสียง)
ปุ่มเปิดเครื่อง 1 ปุ่ม
Frequency band T633L-EA:
FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41,
WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8
T633L-E: 
FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8
T633L-A: 
FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5
T633L-AU: 
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40,
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8
T633L-J: 
FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26
T633L-G:
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
TDD: B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8
T633G-E: 
WCDMA: 900/2100 MHz, GSM: 900/1800 MHz
T633G-A: 
WCDMA: 850/1900 MHz, GSM: 850/900/1800/1900 MHz
ความแม่นยำของตำแหน่ง 2.5m
GNSS GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
I/O พอร์ต อุปกรณ์รองรับพอร์ตอินพุตดิจิตอล 3 พอร์ต, พอร์ตเอาต์พุต 3 พอร์ต, พอร์ตอินพุต AD 2 พอร์ตและ 1 อนิ เทอรเ์ ฟซเซน็ เซอรอ์ ณุ หภมู ดิ จิ ติ อล 1 สาย (i-Button) โดยคา่ เรมิ่ ตน้ มากทสี่ ดุ 9 ลบอนิ พตุ หรอื พอรต์ บวก 7 พอรต์ , พอรต์ เอาตพ์ ตุ 8 พอรต์ หรอื พอรต์ อนิ พตุ AD 4 พอร์ตสามารถกำหนดค่าได้
2 พอร์ต RS485 (4 พิน) สำหรับเชื่อมต่อกับจอแสดงผล LED Nixie Tube
2 พอร์ต RS485 (4 พิน) สำหรับเชื่อมต่อกับกล้อง
1 CAN บัสอินเทอร์เฟซ (โปรโตคอล FMS)
1 พอร์ต RS232 (8 พิน) สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร RFID หรือเซ็นเซอร์เชื้อเพลิงอัลตราโซนิกพอรต์ RS232 แบบขยาย 1 พอรต์ (4 พนิ ) สำหรบั เชอื่ มตอ่ กบั เครอื่ งอา่ น RFID หรือเชื้อเพลิงอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์
1 พอร์ตเสียง (3.5 มม.)
1 พอร์ต Micro USB

ส่วนประกอบ

เครื่องติดตาม T633 ซีรีส์ เสาอากาศ 3G/4G ภายนอก เสาอากาศ GPS ภายนอก
CANBUS เคเบิลแปลง เคเบิล I/O รวมกับ ปุ่ม sos 1 อัน (2 ม.) ดาวโหลด CD การ์ด

ส่วนประกอบเสริม

กล้องถ่าย iButton RFID การ์ด
ลำโพงและไมโครโฟน Buzzer รีเลย์ (12V/24V)
A81 จอภาพ LED Nixie Tube เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิก A52 เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอล
A53 เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า) USB เคเบิล

หนังสือรับรอง

CE, saber, CITC, NBTC